Наш Jou Tube канал

tenor

Вибрати мову

banner 275x320

logo-osvita.ua

4b1486cdfc6caff6f578f89e0d9e17d8

4 nav

rco logo

centr ocinjuvannja_jakosti

uon

370x150 roi_logo_6

rosvita-banner

rmmk

Педпреса

pedrada

533

270913-1

ПОРЯДОК

надання платних освітніх послуг

Рівненською класичною гімназією «Престиж» Рівненської міської ради

I. Загальні положення

1.1. Даний Порядок розроблений на основі Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 (із змінами).

1.2. При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої діяльності.

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

• замовник - фізична чи юридична особа, яка на підставі заяви замовляє навчальному закладу платну освітню послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати;

• індекс інфляції - визначений у встановленому законодавством порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;

• навчальний заклад – Рівненська класична гімназія «Престиж» ;

• особи, які навчаються - учні РКГ «Престиж»;

• послуга - термін вживається у значенні, визначеному Законом України "Про захист прав споживачів".

1.4. навчальний заклад зобов'язаний:

• безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати; 

оприлюднити:

• визначену у встановленому цим Порядком вартість платної освітньої послуги не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;

• вартість інших платних освітніх послуг - не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.

1.5. Платні освітні послуги можуть надаватись тими самими структурними підрозділами, що здійснюють навчання громадян за державні кошти .

1.6. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі та підписаного замовником договору . При порушенні замовником умов договору кошти, отримані навчальним закладом, залишаються згідно з умовами договору у розпорядженні навчального закладу для виконання його статутних завдань згідно з чинним законодавством.

1.7. Кошти, отримані навчальним закладом від надання платних освітніх послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

1.8. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить навчальному закладу на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

II. Встановлення вартості платних освітніх послуг

2.1. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання у повному обсязі. У разі якщо строк надання платної освітньої послуги перевищує один календарний рік, а відповідно до чинних нормативно-правових актів замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі зазначаються всі поетапні суми та строки сплати. Відповідно до цього Порядку навчальний заклад може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги виходячи з сумарного об'єму наданих послуг.

2.2. Складовими вартості витрат є:

• витрати на оплату праці працівників;

• нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

• безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

• капітальні витрати;

• індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

2.3. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами. При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання платної освітньої послуги, також можуть враховуватись виплати, що носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами. У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до надання платних освітніх послуг. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими умовами та розмірами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників. У разі залучення до надання платної освітньої послуги визнаних, видатних вітчизняних та іноземних фахівців для проведення одного або декількох навчальних занять, лекцій, майстер-класів тощо оплата їхньої праці здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-правового характеру. Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних освітніх послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт. За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково. Кількість ставок педагогічних працівників , що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних планів, з урахуванням поділу на підгрупи при вивченні окремих предметів або при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за винятком годин, відведених для самостійної роботи. Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання платних освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються затверджений у встановленому порядку штатний розпис навчального закладу . Кількість ставок (штатних одиниць) працівників, для яких немає затверджених у встановленому порядку штатних нормативів або які виконують функції із забезпечення діяльності навчального закладу в цілому визначається виходячи із затвердженого у встановленому порядку штатного розпису навчального закладу з урахуванням необхідності забезпечення виконання навчальним закладом статутних завдань у повному обсязі.

2.4. Нарахування на оплату праці, в тому числі: збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності тощо, здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

2.5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать матеріальні витрати, що використовуються на надання освітніх послуг, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, що використовується при наданні платних освітніх послуг, хімікатів, спецодягу, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів, що використовуються для надання платних освітніх послуг, службові відрядження та стажування, пов'язані з наданням платних освітніх послуг, оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, ліцензій для надання платних освітніх послуг. Вартість сировини і матеріалів, що використовуються під час навчальних занять, розраховується відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів з предмета, виду навчальних занять та форми організації навчання. Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій (у тому числі суб'єктами господарювання), придбання та тиражування методичних матеріалів, передплату періодичних видань. Це, зокрема, оплата всіх банківських послуг (у тому числі за готівкове обслуговування), охорону, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, юридичні та інформаційні послуги, що забезпечують виконання навчальним закладом його статутних завдань, оренду, встановлення лічильників і спеціального обладнання, їх перевірку та гарантійне (післягарантійне) обслуговування, поточний ремонт, що здійснюється залученими юридичними особами, установлення та подальше супроводження програмного забезпечення, послуг зв'язку , за послуги Інтернет -провайдерів. Крім витрат, наведених у пункті 2.5 цього розділу, включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема відрахування профспілковим організаціям), витрати на обов'язковий медичний огляд працівників, заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного середовища.

2.6. До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів включаються витрати на забезпечення надання навчальним закладом платних освітніх послуг, а саме:

• придбання або створення основних засобів, зокрема навчального, лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, меблів, комп'ютерної та оргтехніки, придбання навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів;

• капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд , що використовуються у навчальному процесі (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);

• придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків в межах вартості платної освітньої послуги, встановленої відповідно до цього Порядку, з урахуванням положень абзаців п'ятого та шостого пункту 2.1 цього розділу.

 
Рівне:
weather.in.ua -  погода в Україні  - прогноз погоди в Україні на 3 та 5 днів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Лічильник відвідувачів

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні156
mod_vvisit_counterВчора254
mod_vvisit_counterЗа тиждень1221
mod_vvisit_counterПопередній тиждень2037
mod_vvisit_counterЗа місяць6540
mod_vvisit_counterПопредній місяць8673
mod_vvisit_counterВсього885466

Online (на протязі 20 хв.): 10
Ваш IP: 3.239.233.139
,
Зараз: 2021-01-28 14:02